Vakantieregeling en verlof


Vakantierooster
2019 – 2020
Herfstvakantie 14-10-2019 t/m 18-10-2019
Kerstvakantie 23-12-2019 t/m 03-01-2020
Voorjaarsvakantie 24-02-2020 t/m 28-02-2020
Goede Vrijdag 10-04-2020
2e Paasdag 13-04-2020
Meivakantie 20-04-2020 t/m 01-05-2020
Hemelvaart 21-05-2020 en 22-05-2020
2e Pinksterdag 01-06-2020
Zomervakantie 13-07-2020 t/m 21-08-2020
Eerste schooldag 24-08-2020

 

Vakantierooster
2020 – 2021
Let op: komend schooljaar
Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020
Kerstvakantie 21-12-2020 t/m 01-01-2021
Voorjaarsvakantie 15-02-2021 t/m 19-02-2021
Goede Vrijdag 02-04-2021
2e Paasdag 05-04-2021
Meivakantie 26-04-2021 t/m 07-05-2021
Hemelvaart 13-05-2021 en 14-05-2021
2e Pinksterdag 24-05-2021
Zomervakantie 26-07-2021 t/m 03-09-2021
Eerste schooldag 06-09-2021

Buiten dit vakantierooster is het mogelijk dat er per schooljaar een aantal studiedagen worden ingepland.
Data studiedagen 2020-2021: 
Dinsdag 15 september 2020
Vrijdagmiddag 2 oktober 2020
Maandag 5 oktober 2020
Donderdag 28 januari 2021
Woensdag 17 maart 2021
Deze studiedagen staan ook vermeld in de schoolkalender en Parro.

(Extra) verlof
Om (extra)verlof aan te vragen dient u één van de verlofaanvraagformulieren in te vullen, verkrijgbaar bij de directie van de school.
De directie is bevoegd om maximaal 10 extra vrije dagen per jaar goed te keuren, echter uitsluitend op grond van wettelijke criteria.

Er worden nogal wat eisen gesteld aan de gronden, waarop dat verlof toegekend gebaseerd en toegekend mag worden.
In het kort gezegd kan verlof worden toegekend bij bepaalde feestelijke gelegenheden zoals een huwelijk van een familielid tot en met de derde graad.
Of een 12 1/2-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders.
Ook in geval van overlijden van naaste familie wordt verlof toegekend voor bepaalde periode.

Uitgebreide voorwaarden treft u aan bij het “aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties andere gewichtige omstandigheden tot ten hoogte 10 schooldagen per jaar”.
De directie van RKBS De Rietvest stelt zich op het standpunt, dat de wettelijke bepalingen strikt gevolgd moeten worden teneinde een weloverwogen en verantwoorde eindbeslissing te kunnen nemen, zonder dat er sprake is van enige willekeur of ongelijke kansen.
In de bepaling is opgenomen dat de directie bevoegd is om een beslissing te nemen. Daar wordt mee bedoeld: een beslissing op grond van de bepalingen.

Luxe verzuim (extra verlof voor vakantie) valt niet onder de geldende criteria en ook tandartsbezoek(en) niet. Uiteraard wel in geval van nood.
Er is aparte regelgeving voor externe hulpverlening onder schooltijd. Dat protocol is op school aanwezig.

Per 01-04-2017 is de directeur van een school verplicht ongeoorloofd verzuim, zorgelijk verzuim en vaker dan incidenteel te laat komen door te geven aan de leerplichtambtenaar.
Dit gebeurt door middel van een automatische doormelding binnen het leerlingvolgsysteem ParnasSys.

Mocht u het als ouders/verzorgers niet eens zijn met het genomen besluit, dan kunt u bezwaar aantekenen.

De verlofformulieren zijn op school af te halen bij John  (conciërge), bij de leerkracht van uw zoon of dochter of bij de directie.
U kunt verlof aanvragen door een berichtje aan de directeur te sturen en vervolgens het formulier in te vullen.

U kunt hier formulier ook hier downloaden
Standaard verlofformulier
Verlofformulier voor zelfstandig ondernemers (agrariërs en ZZP’ers)
(onder bepaalde voorwaarden kan een zelfstandig ondernemen voor een bepaalde periode vakantie aanvragen buiten de schoolvakanties. Voorwaarde is o.a. dat het gezin in geen enkele schoolvakantie van het schooljaar als compleet gezin op vakantie kan. Bovendien moet er sprake zijn van onoverkomelijke bedrijfsrisico’s. In de praktijk zijn het voornamelijk mensen in de agrarische sector of horeca die met deze situatie te maken krijgen.)