Schoolplan en schoolondersteuningsprofiel

Op deze pagina kunt u meer specifieke informatie over onze school vinden:
*Het schoolplan (2015-2019)
*Het schoolondersteuningsprofiel

Het schoolplan
Het schoolplan is een plan dat in iedere school voor primair en voortgezet onderwijs aanwezig is. Het schoolplan beschrijft het beleid dat gaat over de kwaliteit van het onderwijs.

MR heeft instemmingsbevoegdheid
De medezeggenschapsraad (MR) heeft ten aanzien van het schoolplan een instemmingsbevoegdheid (WMS art. 10 lid 2). In het schoolplan wordt beschreven wat de doelen zijn en hoe de eerder genoemde elementen in de praktijk zullen worden uitgewerkt. Het schoolplan speelt daarmee een belangrijke rol in een continu verbeteringsproces van de school. Telkens zal voor onderdelen uitgewerkt beleid moeten worden ontwikkeld. Bij die onderdelen geldt een specifieke bevoegdheid, dan wel voor de hele MR dan wel voor een geleding ervan. In de praktijk zullen uitwerkingselementen van het schoolplan dus ter instemming of advisering worden voorgelegd. Met het uitoefenen van die bevoegdheid wordt een deel van het totale schoolbeleid bekrachtigd. Dit komt vaak voor tijdens de schoolplanperiode die meestal vier jaren bedraagt.

Schoolplan is geen statisch document
Op basis van de al dan niet geaccepteerde beleidsvoorstellen én de eventueel gewijzigde landelijke en/of regionale omstandigheden kan een deel van het schoolplan aangepast worden aangeboden aan de MR. Zo kan door de landelijke bezuinigingen het beleid met betrekking tot leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte onder druk komen te staan.
Ook wanneer bepaalde doelen niet zijn gehaald heeft dit consequenties voor de planvorming voor de komende jaren. Een eenmaal vastgesteld schoolplan is dus geen statisch document. Door de genoemde gewijzigde omstandigheden kunnen delen van het plan niet of op een andere wijze worden uitgevoerd. En daarbij speelt de MR een belangrijke rol, want iedere wijziging van eenmaal vastgesteld beleid dient te worden gezien als een nieuw voorstel. En dan is de MR net zo in positie als hij was tijdens de gesprekken over het oorspronkelijke schoolplan.

Jaarplan, evaluatie en schoolgids
Als kwaliteitsinstrument heeft het schoolplan belangrijke relaties met  andere documenten: het strategische beleidsplan van De Waarden, het jaarplan (de jaarlijkse concrete uitwerking van het schoolplan), de evaluatie van het jaarplan en de schoolgids. Het uit te voeren beleid wordt ieder jaar geconcretiseerd in een jaarplan. Het uitgevoerde beleid wordt verantwoord in een evaluatie en in de schoolgids voor ouders. En ook bij deze documenten speelt de MR een belangrijke rol: bij het jaarplan heeft de MR een instemmingsbevoegdheid; de evaluatie wordt ter informatie aan de MR aangeboden en bij de vaststelling van de schoolgids hebben de ouders (en in het voorgezet onderwijs ook de leerlingen) een instemmingsbevoegdheid.


In het schoolplan spelen de volgende elementen een belangrijke rol

het beleid ter bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs

  • de wijze waarop de kwaliteit wordt bewaakt
  • de wijze waarop wordt vastgesteld hoe de kwaliteit wordt verbeterd

de maatregelen en instrumenten die waarborgen dat het personeel zijn bekwaamheid onderhoudt

het onderwijskundig beleid

  • de uitwerking van de wettelijke opdrachten
  • de uitwerking van de door het bevoegd gezag opgenomen opdrachten
  • de voorzieningen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

de voorzieningen voor leerlingen met een leerlinggebonden budget

het personeelsbeleid

  • maatregelen voor het personeel dat bijdraagt aan de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijskundig beleid
  • het document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in de schoolleiding

 

het schoolplan 2019-2023

 

 

 

 

 

 

Het schoolondersteuningsprofiel
In het schoolondersteuningsprofiel legt het schoolbestuur ten minste eenmaal per 4 jaar vast welke ondersteuning de school kan bieden aan leerlingen die dat nodig hebben. Leraren, schoolleiding en bestuur stellen samen het schoolondersteuningsprofiel op.

Expertise binnen en buiten de school

Op basis van het profiel inventariseert de school welke expertise ze nog moet ontwikkelen en wat dat betekent voor de (scholing en toerusting van) leraren. Leraren en ouders hebben adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel via de medezeggenschapsraad van de school. De school plaatst het profiel op de website van de school, zodat iedereen (ouders, leerlingen en andere partijen) kan zien welke ondersteuning de school biedt.

Dekkend aanbod binnen het samenwerkingsverband

Het samenwerkingsverband legt alle profielen bij elkaar om te beoordelen of het daarmee een dekkend aanbod kan realiseren. Doel is immers dat alle leerlingen een passende plek krijgen. Op basis van de schoolprofielen stelt het samenwerkingsverband de basisondersteuning vast. Dit is de ondersteuning die alle scholen binnen het samenwerkingsverband kunnen bieden. Het gaat dan bijvoorbeeld om ondersteuning voor meer en minder begaafde leerlingen en om het omgaan met gedragsproblemen.

het ondersteuningsprofiel

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van het samenwerkingsverband PO2003 https://po3002.nl/