Wat doet de MR

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. Een greep uit de onderwerpen die in de MR besproken worden:

  • schoolplan
  • vakanties
  • begroting
  • formatie
  • schoolgids
  • taken van de leerkrachten
  • vaststellen vrijwillige ouderbijdrage, enzovoort

De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden, bijvoorbeeld over het schoolplan, en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengen, bijvoorbeeld bij deelname aan een onderwijskundig project. Om standpunt instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school.
Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie of het bestuur van Stichting de Waarden over allerlei onderwerpen.

Daarnaast denkt de MR mee over de ontwikkeling van de hierboven benoemde beleidsterreinen binnen de school. Op elke school worden belangrijke beslissingen genomen. Beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld leerlingenzorg, veiligheid, formatiezaken, leeraanbod, welke leerkrachten en directieleden worden aangesteld, de tussenschoolse opvang. De MR-vergaderingen bieden dusruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?
Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben meteen lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.